Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovníček pojmů

 7biomasa (v energetice) – odpadní biomasa: dřevní, papírenské a rostlinné odpady, komunální bioodpad apod.; cíleně pěstovaná biomasa: energetické byliny a rychlerostoucí dřeviny

 blower-door test – tlakový test, kterým lze zjistit těsnost / netěsnost domu (ventilátor vyvine podtlak ± 60 až 20 Pa, měří se tok vzduchu)

 BPS – bioplynová stanice

 centrální vytápění – z centrálního zdroje (např. plynového kotle) se teplo rozvádí do topidel v jednotlivých místnostech objektu

 COP – topný faktor tepelného čerpadla /εt/

 ČSN – česká státní norma

energetický průkaz - přesněji průkaz energetické náročnosti budovy , doklad celkové energetické náročnosti domu, součást dokumentace stavby

energetický štítekenergetický štítek spotřebiče, přehledný doklad energetické náročnosti určitého spotřebiče (chladnička, myčka…); energetický štítek obálky budovy, doklad kvality obalové konstrukce domu (především z hlediska nároků na vytápění)

energetická účinnost - podíl využité energie vzhledem k energii vložené, výsledkem je číslo menší než 1, proto se energ. účinnost často uvádí v procentech

ERÚ – Energetický regulační úřad

fermentor – též fermentační reaktor, zařízení, ve kterém kvasí, fermentuje, vyhnívá biomasa (bioplynové stanice)

Fotovoltaické kolektory – přeměňují energii slunečního záření na energii elektrickou

 FZ – fermentační zbytek

 FŽP – Fond životního prostředí

 GPS obiloviny – silážovaná drť obilovin (pšenice, ječmen, oves, triticale nebo žito v těstovité zralosti, přidává se cca 40 % sušiny), obiloviny se sklízí celé

 H – užitný /čistý, netto/ spád, hrubý spád mínus hydraulické ztráty (hydroenergetika)

 Hb – /brutto/ celkový statický spád, rozdíl hladin při nulovém průtoku vodní elektrárnou (hydroenergetika)

 intenzita slunečního záření – veličina, která vyjadřuje souhrn globálního záření na jednotku vodorovné plochy [kWh / m2], zpravidla za měsíc nebo za rok

 KJ – kogenerační jednotka (bioplynové stanice)

 kontaktní izolace – izolační materiál se lepí přímo na plochy konstrukcí

 lokální vytápění – vytápěná místnost má svůj zdroj vytápění (el. přímotop, kamna na dřevo atd.)

 měrná potřeba tepla – roční spotřeba tepla na vytápění vztažená na 1m2 podlahové plochy vytápěné části budovy

 měrný výkon světelného zdroje – též světelná účinnost zdroje, vyjadřuje množství světla, které se vyrobí z jednotky energie [lm / W]

 MPO – ministerstvo průmyslu a obchodu

 MVE – malá vodní elektrárna

 M-denní průtoky - udávají průtok zaručený v daném profilu toku po určitý počet dní (hydroenergetika)

 MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky

 NED – nízkoenergetický dům

 OP – operační program

 OPŽP - Operační program Životní prostředí

 PD – pasivní dům

 pelety - válcové granule o průměru do 2 cm lisované z pilin (vytápění dřevem)

 PS - polystyren

 RD – rodinný dům

 rekuperační výměník – umožňuje přímou výměnu tepla mezi proudem vzduchu s vyšší teplotou a proudem vzduchu s nižší teplotou přes teplosměnnou desku (účinnost 60 - 70%)

 ROP – regionální operační program

 SD a. s. – Severočeské doly a. s.

 selektivní absorpční vrstva – součást povrchu slunečních kolektorů, oproti tradičnější černé vrstvě umožňuje zachytit i rozptýlené (difúzní) sluneční záření, a zvyšuje tak účinnost kolektoru

 SFŽP - Státní fond životního prostředí

 solární architektura – pasivní využití sluneční energie (vhodná orientace prosklených ploch a tepelně akumulačních stěn, maximální objem stavby za minimálního povrchu obvodových stěn atp.)

  – tepelné čerpadlo

 tepelná čerpadla vzduch / voda, voda / voda apod. – údaj před lomítkem značí prostředí, ze kterého čerpadlo energii odebírá, údaj za lomítkem médium, kterému je předáváno teplo a které jej rozvádí dále

 tepelný most – místo, kde je konstrukce nebo izolace domu slabší → způsobuje tepelné ztráty; obecněji místo, které vede teplo lépe než jeho okolí (nízkoenergetické domy apod.)

 tepelná vazba – místo, kde se stýkají dvě konstrukce a tvoří kout → způsobuje tepelné ztráty (nízkoenergetické domy apod.)

 termické kolektory – sluneční kolektory přeměňující sluneční energii na energii tepelnou

 užitečný objem domu – prostory domu, které se dají využít k obývání, skladování apod.

 VN - vysoké napětí

 VVN – velmi vysoké napětí

 teplovodní systém – systém rozvádějící po domě topnou vodu (např. ústřední topení)

 trvale udržitelný rozvoj – „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace" (definice Evropského parlamentu)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

jugPhetnent zauxh

(wwwpharmacepticacom, 26. 7. 2021 6:27)

hydrchloroquine https://www.pharmaceptica.com/